kirjavahetus KAPO pressikomissariga

Seni kuni tublidest kodanikest abi-komissarid isiklikuks tarbeks aastaraamatu .doc, .html ja .mp3 kujule viisid suhtlesin mina muude inimestega – nende hulgas Holger Roonemaa ja Irina Mikson (seejuures on huvitav, et hetkeks kui Irina vastas Holgerile “võib-olla ei ole ühegagi [vestelnud]” Irinaga juba pikalt lobisenud ning taustalt kostvatest kõnekatketest võis aru saada, et majasisest infosulgu antud teema osas kah ei olnud).

Allpool siis meie telefonikõne kokkuvõte ja Irina kommentaarid selle kohta. Tunnistan, et minu tekstis esineb sarkasmi mida dzentelmen ei kasutaks daamile kirjutades, aga kuna hetkel on meil tegu e-Eesti riigiasutuse e-kompetentsuse küsimusega – isegi kui nad sellest ise aru ei saa – siis ma vabandan Irina ees, aga pean selle teksti avaldamist riikliku julgeoleku seisukohalt vajalikuks.

— — -Original Message– — –
From: Peeter Marvet
Sent: Thursday, May 24, 2007 11:43 AM
To: Irina Mikson
Subject: kokkuvõte

nii,

plaanin avaldada järgneva täienduse oma varasemale postitusele:

Täienduseks eelnevale – mul oli meeldiv vestlus KAPO komissari Irina Miksoniga mille käigus üritasin saada pihta nende organisatsiooni strateegiale mis puudutab avalikkusele suunatud info avalikustamist ja eriti aastaraamatu osas, sest kuuldavasti algab peadirektori eessõna lausega “Meie aastaraamat on lugejaskonna hulgas saavutanud populaarsuse, mille üle on vaid hea meel.”

Irina oli veendunud, et KAPOl on vabadus otsustada mil moel nad seda populaarsust realiseerivad ning põhjus loota, et kodanikud käituvad autoriõiguse-aluste materjalidega seaduskuulekalt. Minu katsed saada konkreetset vastust küsimusele mida nt lehetoimetuses laual oleva aruandega teha tohib – millises mahus tsiteerida või ette lugeda, kas ma tohiksin ka kaamera ees läbi lapata ja tulemuse Youtube’i riputada konkreetset vastust ei saanud, ent me jõudsime kokkuleppele, et mulle saadetakse aasta 2005 ja 2006 aruanded postiga koju ning lisatakse täpne kasutusjuhend.

Tundsin huvi, kas avalikkusele suunatud materjali mahavõtmine ning samas igivanad pressiteated ja tagaotsitavate nimekiri ei või jätta üldsusele muljet olulise riigiasutuse ebakompetentsusest internetiga suhtlemisel ja sain teada, et KAPO peab oma suutlikkust heaks ning suhtleb interneti-üldsusega e-posti teel. Pressiteadete osas sain teada, et koduleht on uuendamisel – millal see protsess algas ja millal plaanitakse lõpule jõuda ei olevat avalik teave ning üleüldse saadetakse need niikuinii ajakirjandusele ning ei peeta vajalikuks seda veebilehel avaldada. Küsisin ka kas on plaanis siis vanad pressiteated maha võtta ja Irina Mikson lubas, et nad kaaluvad minu ettepanekut.

Küsimusele 2003 septembri seisuga tagaotsitavate nimekirja kohta (kas on vahepeal lisandunud tagaotsitavaid või mõni lausa kätte saadud) vastas Irina küsimusega millisest nimekirjast ma räägin – ning tõepoolest, minnes uuesti kodulehele oli nimekiri kadunud ning ma ei saanud vastust küsimusele kas see on kunagi seal olnud või millal siis maha võeti.
Positiivse poole pealt tuleks muidugi mainida, et mult ei nõutud ka eelnevas postituses ja hommikuses KUKU intervjuus nimekirja olemasolule viitamise näol edastataud valeinfo avalikku ümberlükkamist ja vabandamist.

Ausalt öeldes poleks ma viitsind seda kõike kirja panna, aga kuna jutu lõpus tuli kogemustega pressisuhtlejal meelde küsida milleks ma tema vastuseid pruugin siis otsustasin dokumenteerimise kasuks ja selle enne laiemat avaldamist ka “kooskõlastusringile” saata. Küllap on meie vestlus kenasti salvestatud (ma pean igati normaalseks, et KAPO oma telefonidelt tehtud kõned salvestab) ning kui midagi minu väidetes väär tundub saan patsiga komissaridelt vastavad lõigud kenasti MP3-formaadis ülekuulamiseks.

-pets

— — — — — — — — — — — — — — — — — —
Kaitsepolitsei vastus:

Tere,

Olete meie telefonivestlust tõlgendanud meelevaldselt ja subjektiivselt.
Peale selle lisaksin mõned momendid, millest meil juttu oli.

Kaitsepolitsei aastaraamatute osas kehtib Autoriõiguse seadus samuti nagu iga teisegi teose puhul. Oleme paberkujul teinud selle avalikkusele kättesaadavaks, küll aga mitte digitaalsel kujul. Ebaseaduslikult saadud digitaalse piraatkoopia levitamisega kaasneb seadusest tulenev vastutus.
Kirja lisana saadan viited seadustele seoses autoriõiguse kaitsega.

Kaitsepolitsei suhtleb avalikkusega igal võimalikul viisil, seega lisaks e-postile ka telefonitsi, vahetu kontakti ja meedia vahendusel.
Kaitsepolitsei töö eripäraks võrreldes teiste riigiasutustega on julgeolekuasutustele omane tööks vajaliku teabe salajasus, mistõttu valdav enamus meie tööst ja teabest on seadustest tulenevalt juurdepääsupiirangutega, samas kui teistel riigiasutustel on valdavas enamuses teave avalik.

Kodulehe uuendamine on pidev protsess, mis ei jõua kunagi lõpule, seega ei pea võimalikuks Teile öelda ka tähtaega.

Ka ei olnud meie vestlus ja minu vastused Teile sellised, nagu Te kirjutate, kuid siinkohal on minu arvates mõttetu ja läheks ka pikale nende täpsustamine ning ümberlükkamine.

Kirjutise lõpus väljendate oma sarkasmi, millele me ei soovi samaga vastata.

Edu soovides,

Irina Mikson
kaitsepolitsei komissar

Lisa:

Kaitsepolitsei aastaraamatu näol on tegemist avalikkusele suunatud väljaandega. Kuid raamatu väljaandmine, levitamise viis ja autorõigustega seonduvad muud asjaolud on autorõiguse seaduse (AÕS) kohaselt autori otsustada. AÕS sätestab autorile ka mõningaid avalik-õiguslikke piiranguid, mida iga huviline võib ise AÕS-st lugeda. Kaitsepolitsei on levitanud AINULT paberkandjal aastaraamatuid.

Loodetavasti ei ole vaidlust sellest, et kaitsepolitsei aastaraamat on autoriõiguse objektiks. Ka AÕS § 4 lg 6 sätestab, et “teose kaitstust autoriõigusega eeldatakse, välja arvatud juhul, kui käesolevast seadusest või muudest autoriõigusaktidest tulenevalt esineb seda välistav ilmne asjaolu. Tõendamiskohustus lasub teose autoriõigusega kaitstuse vaidlustajal.”.

Autori isiklikuks õiguseks on õigus teose avalikustamisele. Autor ise otsustab, millal tema teos on piisavalt valmis, et seda avalikkusele pakkuda. Samuti on üheks autori isiklikuks õiguseks õigus teose puutumatusele. Õigus takistada mistahes muudatuste tegemist oma teoses. Muudatusi võib teha vaid autori nõusolekul. Antud juhul oli kaitsepolitsei üheks eesmärgiks vältida digitaalsel kujul aastaraamatu edastamist eesmärgiga vältida kolmandatel isikutel võimalike muudatuste tegemist selle sisusse, s.t ilma autori nõusolekuta teose muutmist.

Autori üheks oluliseks õiguseks on varalised õigused. Need põhinevad Berni konventsioonil, kuid ka Euroopa Liidu direktiividel ja hilisematel rahvusvahelistel lepingutel (TRIPS, WIPO autoriõiguse leping).

Autori absoluutseks varaliseks õiguseks on õigus reprodutseerimisele. See on olulisim varaline õigus. Ilma reprodutseerimiseta ei saa levitada. Igasugune koopia tegemine, kas alaline või ajutine, digitaalne või mitte jne, on reprodutseerimine. AÕS sätestab, et autori n&oti
lde;usolekuta ja autoritasu maksmata on lubatud reprodutseerida üksnes ÕIGUSPÄRASELT avaldatud teost. Kui keegi on avaldanud kaitsepolitsei aastaraamatu digitaalselt internetis, siis see ei saa mingil juhul olla õiguspäraselt avaldatud teos, kuna kaitsepolitsei ei ole andnud nõusolekut digitaalseks teose reprodutseerimiseks ega edastamiseks.

Teiseks oluliseks autori varaliseks õiguseks ongi õigus levitamisele. Levitada saab vaid materiaalses vormis koopiaid, m.h ka paberväljaandena väljaantud kaitsepolitsei aastaraamatut. Mittemateriaalseid teoseid edastatakse ja kantakse üle ringhäälingus või arvutivõrgus. Kaitsepolitsei ei ole teadlikult kasutanud AÕS sätestatud autorile kuuluvat varalist õigust levitada aastaraamatut üldsusele sellisel viisil, et see oleks kättesaadav kõigile individuaalselt valitud kohas ja ajal, st digitaalselt. Kaitsepolitseiamet ei ole seda autorile kuuluvat õigust ka ühelegi kolmandale isikule üle andnud.

Seega on digitaalsel kujul levitatav kaitsepolitsei aastaraamat piraatkoopia AÕS mõttes, s.t tegemist on digitaalses vormis teose ilma teose autori loata reprodutseeritud koopiaga. Piraatkoopia levitamine on Eestis kehtivate seaduste kohaselt karistatav süütegu ning palume teil hoiduda seaduserikkumisest või see koheselt lõpetada.

Postitatud rubriiki Arhiiv. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.

21 Kommentaarid