Teede- ja Sideministeeriumi vastus Tehnokrati küsimusele

Lugupeetud härra Marvet

Vastuseks Teie kirjale 2,4 GHz raadiosagedusala vabakasutuse kohta teatan:

Üldkasutatav telekommunikatsiooniteenus (ka Teie kirjas mainitud Interneti teenus) on teenus, mille osutamiseks sõlmitakse kasutajaga leping ja mis on võrdsetele alustel kättesaadav kõigile soovijatele.

Üldkasutatav telekommunikatsioonivõrk on võrk, mida kasutatakse osaliselt või täielikult üldkasutatava telekommunikatsiooniteenuse osutamiseks.

Üldkasutatav raadiosagedusala on raadiosagedusala, kus teatud kindlatele tingimustele vastavaid seadmeid on lubatud paigaldada ja kasutada ühesugustel üldistel tingimustel (telekommunikatsiooniseadus § 65 lõige 1 punkt 1) – seda raadiosagedusala kasutatakse ühiselt.

Kuna aastaid on Euroopas tehtud koostööd raadioside kasutuse harmoneerimiseks (Euroopa Posti ja Telekommunikatsiooni Administratsioonide Konverentsi (CEPT) Euroopa Raadioside Komitee (ERC) raames), on jõutud sellisele tasemele, et teatud liiki raadiosaateseadmeid on võimalik üle Euroopa loast vabastada.

Enne loast vabastamist viiakse läbi:

 1. põhjalik uuring antud raadiosaateseadmete poolt kasutatavate raadiosagedusalade kasutamise kohta Euroopa riikides;
 2. testmõõtmised, et välja selgitada seadmete omavaheline koostöövõimelisus.

Antud töö tulemusena, võetakse vastu otsused ja soovitused antud seadmete:

 1. loast vabastamise;
 2. vaba liikumise (üle riigipiiride) ja
 3. neile esitatavate nõuete kohta.

Sellisteks seadmeteks on näiteks:

 1. juhtmeta telefonid DECT, CT1 ja CT2;
 2. GSM 900 ja 1800 MHz raadiosagedusalades töötavad mobiiltelefonid;
 3. kaugjuhtimispuldid;
 4. raadiokohtvõrkude seadmed (sealhulgas ka 2,4 GHz raadiosagedusalas töötavad).

Eelnimetatud protseduur on sisse kirjutatud ka telekommunikatsiooniseadusesse – lähtuvalt telekommunikatsiooniseadusest kehtestab teede- ja sideminister:

 1. nimekirja teatud klassi kuuluvatest nõuetele vastavatest raadiosaateseadmetest, mille paigaldamiseks ja kasutamiseks ei ole vaja omada tehnilist luba[1] (vastasel korral peab iga raadiosaateseadme paigaldamisel taotlema paigaldamise ja pärast paigaldamist kasutamise luba);
 2. nõuded, millele vastavad raadiosaateseadmed on tehnilisest loast vabastatud (juhul, kui seade ei vasta nimetatud nõuetele, peab tema paigaldamiseks taotlema paigaldamise ja pärast paigaldamist kasutamise luba) – 2,4 GHz sagedusalas töötavatele seadmetele ei ole selliseid nõudeid veel kehtestatud – kasutamine on lubatud Riigi Elekterside Inspektsiooni 6. juuni 1995 käskkirjaga nr 1-3/6 välja antud üldloa nr M9595 alusel.

Vastus Teie küsimusele on: 2,4 GHz raadiosagedusalas lepingu alusel kõigile kasutajatele võrdsetel alustel pakutav Interneti teenus on üldkasutatav telekommunikatsiooniteenus. Samuti on üldkasutatav see võrk, mida opereeritakse.

Lisaks on üldkasutatavad ka seadmed, mida antud raadiosagedusalas võrgu opereerimiseks kasutatakse.

Antud seadmed on mõeldud kasutamiseks andmeside kohtvõrkudes ja sellistel seadmetel rajatud võrk ei saa olla üleriigiline. Lubatud efektiivseks kiirgusvõimsuseks antud seadmetel on 100 mW, arvestatavaks tööpiirkonnaks 100 kuni 300 m.

Antud seadmeid on lubatud kasutada sekundaarsel alusel – see tähendab, et nad ei tohi tekitada häireid ega vaja kaitset teiste seadmete poolt tekitatud häirete eest.

Lugupidamisega
Ants Litvinov
Sideosakond


[1] Teede- ja sideministri 23. novembri 2000 määrus nr 102 ”Loetelu nõuetele vastavatest teatud klassi kuuluvatest raadiosaateseadmetest, mille paigaldamiseks või kasutamiseks ei nõuta tehnilist luba” (RTL 2000, 123, 1943)