Koostööleping

Leping on sõlmitud
………….
(kuupäev)
……………………
(koht)

Koostööpartnerid:

……………………………………………………………….. (nimi) (edaspidi nimetatud Internetiteenuse Pakkuja) ühelt poolt ja

Eesti Autorite Ühing (EAÜ),
Eesti Fonogrammitootjate Ühing (EFÜ),
BSA Eesti Komitee (BSA Eesti),
Eesti Autoriõiguste Kaitse Organisatsioon (EAKO),
teiselt poolt, keda käesolevas Lepingus nimetatakse koos Lepinguosalised, leppisid kokku alljärgnevas.

I. EESMÄRK

Koostöölepingu eesmärgiks on autoriõiguste ja sellega kaasnevate õiguste rikkumiste ennetamine ja tõkestamine Internetis lepinguosaliste vahelises koostöös. Koostööpartnerid mõistavad Interneti kui vaba suhtlus- ja ärikeskkonna säilitamise vajalikkust ning teevad omalt poolt kõik selleks, et isikute õigused ja vabadused saaksid Internetis kaitstud.

II. MÕISTED JA DEFINITSIOONID

Käesolevas Lepingus kasutatavate mõistete seletused:

§ Internet – TCP/IP protokollil baseeruv kohtvõrkusid ühendav ülemaailmne arvutivõrk;

§ Internetiteenuse Pakkuja (ISP firma) – isik, kes tasu eest või tasuta võimaldab oma klientidel kasutada talle kuuluvat või tema poolt hallatavat Interneti kaudu kättesaadavat kõvaketta ruumi;

§ ISP klient – isik kes tasu eest või tasuta kasutab Internetiteenuse Pakkujale kuuluvat või tema poolt hallatavat Interneti kaudu kättesaadavat kõvaketta ruumi kodulehekülje hoidmiseks;

§ Server – arvutivõrgus teistele arvutitele teenuseid või ressursse jagav arvuti;

§ Kodulehekülg (veebilehekülg, website) – kodulehekülje omaniku materjalihierarhia üladokument või selle tiitelleht, mis võib sisaldada mitut HTML-dokumenti või muu üldsusele objektiivselt tajutav materjal Internetis;

§ Kodulehekülje omanik – Internetiteenuse Pakkuja klient, kes kasutab Interneti teenuse Pakkuja poolt talle eraldatud kõvaketta ruumi oma kodulehekülje, internetikaupluse, portaali vms hoidmiseks;

§ Internetikauplus – isikule kuuluv virtuaalne ostu-müügikeskkond, kus kogu ostu-müügiprotsess või osa sellest on viidud Internetti;

§ Portaal – mitmekülgne, erinevaid teenuseid (uudised, meelelahutus, kataloogid, otsingumootorid, e-mail, e-kaubandus jne) pakkuv kodulehekülg;

§ Teos või selle koopia – objektiivses vormis väljendatud ja selle kaudu tajutav loometulemus autoriõiguse seaduse § 4 tähenduses ja loetelus;

§ Fonogramm – teose esitamisest lähtuva heli või muu heli või helijäljendi salvestis muul viisil kui kinematograafia- või muus audiovisuaalses teoses, samuti selle koopia.;

§ Hüperlink –otsene või kaudne elektrooniline viide, mis osundab materjalile, ressursile või muule sarnasele allikale või teisele koduleheküljele, portaalile või internetikauplusele.

§ Otsene hüperlink – elektrooniline viide, mis vahetult osundab materjali, ressursi vms allikale;

§ Kaudne hüperlink – elektrooniline viide, mis osundab teisele koduleheküljele, portaalile või internetikauplusele;

§ Teose või selle koopia levitamine – levitamine autoriõiguse seaduse paragrahvi 13 lõike 1 tähenduses;

§ Fonogrammi või selle koopia levitamine – levitamine autoriõiguse seaduse paragrahvi 62 lõike 3 tähenduses;

§ Teose, fonogrammi või nende koopiate üldsusele kättesaadavaks tegemine – teose, fonogrammi või nende koopiate (sh nendele viitavate otseste hüperlinkide) kaablita ülekandmine viisil, et üldsus saab nimetatud objektidele ligi pääseda nende poolt individuaalselt valitud kohas ja ajal;

§ Kirjalik avaldus ja hoiatus – lepinguosalised loevad kirjalikuks avalduseks, hoiatuseks kõikidel võimalikel kandjatel esitatud ja kõikide võimalike tehnikavahendite või protsesside kaudu edastatud avaldusi, hoiatusi jms sh elektroonilisel teel edastatavaid kirju.

III. Piraatluse ennetamine ja tõkestamine

3.1 Teavitamine

3.1.1. Enne Internetiteenuse kasutajaga (edaspidi ka Klient) lepingu sõlmimist informeerib Internetiteenuse Pakkuja Klienti ka autoriõiguste või sellega kaasnevate õiguste rikkumisest tulenevatest tagajärgedest. Lepingupooled teevad üldsusele kättesaadavaks käesoleva lepingu lisa Autoriõiguse olulistest aspektidest Internetis;

3.1.2 Juhul kui Internetiteenuse Pakkujal tekib kahtlus, et Klient rikub autoriõigust või sellega kaasnevaid õigusi, pöördub ta arvamuse saamiseks EAKO või BSA Eesti poole.

3.2 Toimingud

3.2.1. Teose, fonogrammi või nende koopiate levitamist sh üldsusele kättesaadavaks tegemist internetikauplustes, portaalides ja kodulehekülgedel kontrollivad EAKO ning BSA Eesti.

3.2.2. Autoriõiguse või sellega kaasnevate õiguste rikkumise avastamise korral saadetakse EAKO või BSA Eesti poolt ISP kliendile kirjalik hoiatus õigusrikkumisest tuleneda võivast vastutusest ja tehakse ettepanek õigustrikkuv käitumine lõpetada.

3.2.3. Kui ettepanekule ei ole 48 tunni jooksul (alates kirjaliku hoiatuse saatmisest) reageeritud, teeb EAKO või BSA Eesti Internetiteenuse Pakkujale kirjaliku avalduse vastava kodulehekülje, internetikaupluse või portaali õigustrikkuva osa sulgemiseks.

Kui tegemist on ISP kliendi korduva õigustrikkuva käitumisega ning ettepanekule ei ole 48 tunni jooksul (alates kirjaliku hoiatuse saatmisest) reageeritud, teeb EAKO või BSA Eesti Internetiteenuse Pakkujale kirjaliku avalduse vastava kodulehekülje, Internetikaupluse või portaali sulgemiseks tervikuna.

3.2.4. Kui õigust rikkuvale ISP kliendile ei ole võimalik kirjalikku hoiatust saata (näiteks kontaktandmete puudumisel), teeb EAKO või BSA Eesti kirjaliku avalduse Internetiteenuse Pakkujale, kes võimalusel saadab ISP kliendile kirjaliku hoiatuse õigusrikkumisest tuleneda võivast vastutusest, koos ettepanekuga lõpetada õigustrikkuv käitumine. Kui ISP kliendile ei ole võimalik kirjalikku hoiatust saata, sulgeb Internetiteenuste Pakkuja vastava kodulehekülje, internetikaupluse või portaali õigustrikkuva osa. Kui tegemist on ISP kliendi korduva õigustrikkuva käitumisega ning talle ei ole võimalik kirjalikku hoiatust saata, sulgeb Internetiteenuste Pakkuja vastava kodulehekülje, Internetikaupluse või portaali tervikuna.

3.2.5. Internetiteenuse Pakkuja on kohustatud sulgema autoriõigust või sellega kaasnevaid õigusi rikkuvakodulehekülje, internetikaupluse või portaali tervikuna või selle osa kohe, kui on saanud EAKO-lt või BSA Eestilt vastava kirjaliku avalduse, millele on lisatud eespool nimetatud kirjalike hoiatuste koopiad ja autoriõiguse või sellega kaasnevate õiguste rikkumist tõendavad materjalid. Õiguste rikkumist tõendavateks materjalideks on EAKO või BSA Eesti argumenteeritud arvamused, kus on ära toodud õigusrikkumist tõendavad asjaolud.

3.3 Vastutus

3.3.1. EAKO kohustub enne avalduse tegemist kontrollima, et autoriõiguse või sellega kaasnevate õiguste valdaja ei ole vastava teose, fonogrammi või nende koopiate levitamiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks Internetis luba andnud.

3.3.2. EAKO, EAÜ, EFÜ ja BSA Eesti vastutavad kõikide nende poolt esitatud dokumentide ja tõendusmaterjalide õigsuse eest ning kohustuvad hüvitama tõendusmaterjalide ekslikust sisust tulenenud kahju.

3.3.3. Kahju suuruse tuvastamiseks moodustatakse Lepinguosaliste kokkuleppel ühiskomisjon. Komisjon kutsutakse kokku kahe kuu jooksul alates kahju tuvastamise päevast. Kahju suuruse kindlaksmääramisel võetakse arvesse tegelikud ja põhjendatud kulutused.

IV. LEPINGU KEHTIVUS JA MUUTMINE

4.1 Leping jõustub sellele allakirjutamise päevast Lepinguosaliste poolt ja on sõlmitud määramata ajaks. Lepinguosalistel on õigus Lepingut igal ajal lõpetada, teatades sellest teistele Lepinguosalistele kirjalikult ette vähemalt 3 kuud.

4.2 Lepingu tingimuste muutmine toimub Lepinguosaliste ühisel kokkuleppel. Ühe Lepinguosalise kirjalikule ettepanekule Lepingu muutmiseks peavad teised Lepinguosalised vastama kirjalikult 1 kuu jooksul. Kokkulepe Lepingu lõpetamise või tingimuste muutmise kohta vormistatakse kirjalikult ja sellele kirjutavad alla kõik Lepinguosalised.

V. MUUD TINGIMUSED

5.1 Käesolevast Lepingust tulenevad erimeelsused lahendatakse pooltevaheliste läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused seadusandlusega ettenähtud korras.

5.2 Käesolev Leping on koostatud viies identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris eesti keeles, millest üks eksemplar antakse Eesti Fonogrammitootjate Ühingule, teine Eesti Autorite Ühingule, kolmas BSA Eesti Komiteele, neljas Eesti Autoriõiguste Kaitse Organisatsioonile ja viies Internetiteenuse Pakkujale.

LEPINGUOSALISTE REKVISIIDID:

Eesti Autorite Ühing
Lille 13, 10614 Tallinn
Tel.: +372 668 4360, +372 668 4362, +372 668 4370
Faks: +372 668 4361

Eesti Fonogrammitootjate Ühing
Laki 12-503, 10621 Tallinn
Tel: +372 656 3628, +372 659 3291
Faks: +372 659 3290

BSA Eesti Komitee
Mustamäe tee 55, 10621 Tallinn
Tel.: +372 656 6376
Faks: +372 656 4215

Eesti Autoriõiguste Kaitse Organisatsioon
Mustamäe tee 50, 10621 Tallinn
Tel.: +372 651 9624, +372 651 9625
Faks: +372 656 3956

Internetiteenuse pakkuja
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….