Hinnang haldusõigusrikkumise protokollile

Alljärgnevalt toon ära meiepoolse seisukohavõtu, mis muuhulgas seotud tänase tele-Tehnokratiga. Nimelt: 22.11.2000 saabus SPIN PRESSi politseireid, et kontrollida anonüümset vihjet illegaalse tarkvara kasutamise kohta.

Ükski osapool ei ole suutnud mulle tänaseni esitada kirjalikke materjale selle kohta, mida täpselt oleks SPIN PRESS pidanud esitama — ning mida peaksid Sina esitama, kui sarnane operatsioon Sinu kontori uksele koputab. Ehk et: kui mängus puuduvad reeglid, siis ei saa seda ka võita. St antud puhul — puudub võimalus olla legaalne.

Siinkohal tasub mainida, et AS SPIN PRESS keeldus protokollile alla kirjutamast ja kõigi eelduste kohaselt tuleb peagi vastulause kus öeldakse, et “tegemist oli kõigest protokolli mustandiga”. Meie seisukoht jääb muidugi samaks — sellist mõttetust ei tohiks politseid nime all välja käia, olgu see mustand või puhtand.

p.s meiepoolses hinnangus oleme proovinud edastada algse “arvamuse” seisukohad kokkuvõtvalt ja muutmata kujul, loodetavasti on see ka nii õnnestunud (oleme palunud ka Kaido Uduste luba tema arvamusavalduse avaldamiseks, paraku ei olnud ta nõus; me tegelema asjaga). Asjaosalistel ja kõigil teistel võimalus kommenteerimiseks — registreerige aga Omaks Poisiks (vt vasakul).

Hinnang AS SPIN PRESS
haldusõigusrikkumise protokollile

Käesolev hinnang käsitleb ASis SPIN PRESS 22.11.2000 toimunud arvutite ülevaatuse järel koostatud haldusõigusrikkumise protokollis olevaid arvamusi tarkvara legaalsuse osas. Alljärgnev väärib loodetavasti ka laiemat tähelepanu ja tuleks Tehnokratt MTÜ arvates arvesse võtta ka tulevaste sarnaste kontrollreidide puhul.

Väide

Haldusõigusrikkumise protokollis viidatavad arvamused (tarkvaratootjaid esindav advokaat Kaido Uduste, BSA Eesti Komitee) on koostatud reaalusega mitte arvestavalt ja ebakompetentselt, põhjendades tarkvara illegaalset kasutamist väidetega, mis on kas valed või asjassepuutumatud.

Põhjendused

Sissejuhatavalt – kasutaja peab tõestama kasutusõigust, tõestamise täpne viis on reglementeerimata. BSA Eesti Komitee on aastaid seletanud, et oluline on “originaalmeedia, autentsustunnistus, arve või muu sarnane dokument”.

Microsoft Windows 95 / 98 (5 arvutit) – arvamuses on kirjas, et AS SPIN PRESS esitas kõigil puhkudel originaalmeedia ja kasutusjuhendi-litsentsi, ühel puhul ka arve millel kirjas Windowsi soetamine. Kõigil puhkudel on toodud põhjenduseks (a) Windowsi installeerimine ostukuupäevast hiljem (b) litsentsil olevast erinev registreerimiskood.

 • Kontrollides Microsofti operatsioonisüsteemide litsentsitingimusi ilmneb, et Windowsi installeerimise aeg ja kordade arv (samasse arvutisse installeerimisel) ei ole piiratud, samuti ei ole mainitud kohustust kasutada installeerimisel nimelt selle eksemplari registreerimiskoodi.
 • Seoses Windows 95 / 98 ebastabiilsusega on levinud praktika operatsioonisüsteemi uuestiinstalleerimine paari aastaste vahedega. Installeerimisaja väide ei oma seega olulist tähendust.
 • Juhtudel, kui tootja on trükkinud registreerimiskood mujale kui andmekandja pakendile, esineb sageli olukordi, mil toode installeeritakse mõne muu kättesaadava koodiga. Vale registreerimiskoodi väide ei oma seega olulist tähendust.

Adobe Type Manager 4.0 – arvamuses on kirjas, et ATM ei ole Adobe Publishing Collection’i osa.

 • Adobe Type Manager 4.0 installeerub koos Adobe Pagemaker 6.5’ga mis on Adobe Publishing Collection’i osa. Väide mittekuulumise kohta põhineb arvamuseavaldaja vähesel teemassesüvenemisel.
 • Uuema versiooni samast tarkvarast leiab http://www.adobe.com/products/atmlight/main.html

Acrobat Distiller 4.0 — arvamuses on kirjas, et Distiller ei ole Adobe Publishing Collection’i osa.

 • Adobe Acrobat on üks Adobe Publishing Collection’i põhikomponente, lisaks installeerub Distiller ka koos Adobe Pagemaker 6.5’ga, vt http://www.adobe.com/products/pubcoll/main.html. Väide mittekuulumise kohta põhineb arvamuseavaldaja vähesel teemassesüvenemisel.

Adobe Photoshop 5.0 – arvamuses kirjas, et ei ole esitatud ühtegi dokumenti.

 • AS SPIN PRESS väitel on nimetatud arvutis kasutusel legaalne Adobe Photoshop 5.5, seega on tegemist legaliseerimise-eelse versiooniga. Litsentsitingimuste kohaselt ei ole selline olukord lubatud, kuid tõenäoliselt ei ole tegemist ka tarkvaratootja jaoks olulise rikkumisega. Tootja esindaja paraku ei näe põhjust seda ära märkida.

Symantec tooted – arvamused toodete kaupa erinevad: tootest installeeritud vanem versioon; toode installeeritud varem kui ostetud; tegemist upgrade-versiooniga; segadused maksekviitungiga. Jälgides ostukuupäevi on näha, et AS SPIN PRESS on tegelenud järjekindlalt olemasoleva tarkvara legaliseerimisega.

 • Tarkvara legaliseerimise käigus esineb sageli olukordi, kui pärast vajalike litsentside soetamist jäetakse (nt töökindlust arvestades) kasutusele varasem versioon kuni järgmise hoolduseni / süsteemi ümberinstalleerimiseni vms. Kuigi litsentsileping seda ette ei näe, on legaliseerimine uuema versiooni ostmise läbi siiski tõenäoliselt tootjafirma seisukohalt positiivne käitumine. Tootjat esindav advokaat seda ei maini.
 • Tarkvara legaliseerimine tähendab olemasoleva tarkvara jaoks kasutuslitsentsi hankimist. Definitsiooni kohaselt on tarkvara installeeritud varem, seega on arutlused installeerimiskuupäeva osas asjasse mittepuutuvad.
 • Tarkvara kasutamist hinnati seisuga 22.11.2000, viited tarkvara võimalikule illegaalsusele varasemal ajal ei tohiks kuuluda antud protokolli juurde.
 • Kahel juhul on tarkvara kohta olemas originaalmeedia, kuid probleemiks maksekviitung, mitmel puhul on ostud sooritanud hr Jaak Mäe isikliku krediitkaardiga. Kuna kasutajatele on BSA tutvustanud pidevalt vajadust ”originaalmeedia või autentsustunnistuse või arve” järele ei näe siinkohal põhjust süveneda teemasse ”miks hr Mäe on ostnud endale kui füüsilisele isikule mitu komplekti sama tarkvara” ning miks AS SPIN PRESS sellisel viisil omandatud originaalmeediat julgeb esitada tõendusmaterjalina.
 • Kuna AS SPIN PRESS väidab, et kõik tooted on siiski täisversioonid, upgrade-küsimust siinkohal ei käsitle.

Corel Draw 6 – arvuti läbivaatamisel on avastatud Corel Draw 6.0 ja 9.0, litsentsid olemas Corel Draw 5 ja Corel Draw 9.0 Upgrade, väide et 6.0 on illegaalne kuna litsents 5.0 jaoks ja 9.0 samuti illegaalne, kuna upgrade.

 • Nähtavasti on tegemist olukorraga, kus versioon 5.0 on uuendatud 9.0’ks, arvutis legaliseerimis-eelsest ajast ka versioon 6.0. Kuigi litsentsileping seda ette ei luba, on vanema versiooni allesjätmine arvutisse tootjafirma seisukohalt tõenäoliselt siiski väheoluline rikkumine. Tootjat esindav advokaat seda ei maini.

Corel Draw 9, Wordperfect 7 – tegemist upgrade versioonidega.

 • AS SPIN PRESS väidab omapoolses selgituses, et need on siiski varasemate litsentsidega kaetud ning möödunud pea poole aasta jooksul pole neile probleemidest nende toodetega teatatud.

WinZIP 6.3 – kahes arvutis, installeerimisajad 1997 ja 1998, ühte neist sisestatud ka registreerimiskood.

 • WinZIP näol on tegemist tõenäoliselt kõige enam vaidlusi tekitava ja laialdasemalt piraaditud tootega. Küsitledes arvutikasutajaid ilmneb, et väga vähesed on teadlikud 21-päevasest prooviperioodist ning laialt on levinud väärarvamus, et kuna WinZIP tuleb kaasa mitmete demo-CD’dega jne siis on tegemist tasuta tarkvaraga. Probleemile aitab kaasa ka see, et toode ei muuda kasutamist võimatuks pärast prooviaja möödumist – tõenäoliselt on tootja huvitatud võimalikult laiast levikust ning ei pööra olulist tähelepanu suurele litsentseerimata koopiate arvule. Eesti arvutifirmad soovitavad viimase 1-2 aasta jooksul kasutada alternatiivseid tooteid mis on tõesti tasuta, kahjuks ei meenu ühtegi sellist soovitust aastatest 97-98.
 • Pean vajalikuks eraldi rõhutada, et tarkvara legaalsuse eest võitlev BSA Eesti ei ole tegelenud sellega, et veenda kasutajaid vahetama tasuline WinZIP välja tasuta toodete vastu. Samuti ei viita nende antud arvamus eeltoodud reaalsele olukorrale.

Kokkuvõtteks

Jälgides tarkvara soetamise kuupäevi on näha, et AS SPIN PRESS on tegelenud järjepidevalt kasutuseloleva tarkvara legaliseerimisega ja vääriks selle eest tootjatepoolset kiitust. Paraku keskenduvad tootjate esindajad detailidele, mis kas on ebaolulised või täht-tähelt litsentsitingimusi lugedes küll rikkumised, kuid seejuures ei kahjusta oluliselt tarkvaratootja õiguseid.

Tehnokratt MTÜ peab kahetsusväärseks, et haldusõigusrikkumise protokolli koostamisel kasutab politsei eksperte, kellel kulub kuid asjassepuutumatutel faktidel tuginevate ja reaalsust mitte arvestavate ning seega mitte eriti erapooletute arvamuste koostamiseks.

Tallinnas,
14. mail 2001.a.

Peeter Marvet
Tehnokratt MTÜ

Adobe Certified Expert / Pagemaker 6.5
Adobe Certified Expert / Photoshop 5.0
Brainbench / Master Pagemaker 6.5

Henn Sarv
Tehnokratt MTÜ

Microsoft Certified System Engineer,
Microsoft Certified Database Administrator,
Microsoft Certified Trainer