Autori õigustest ja diskleimeritest

[ Veel tänahommikuse seisuga on Delfis kommentaaride-lehekülgedel üleval disclaimer mis justnagu vabastaks kommenteeriad kõigist nende autoriõigustest. Linnar Viigile jäi see eelmisel nädalal silma ja tema poolt läks Delfile teele kiri, mis vääriks kindlasti lugemist ka (a) kõigi nende poolt, kes midagi omaloodut netis avaldavad, olgu see siis kommentaarina või mõnel muul viisil; (b) kõigi teiste poolt, kellel või tekkida soov sarnaseid diskleimereid kasutada.
-pets-
ps. kirjast kadunud täpitähed, lisan need kohe kui aega saan]

From: Linnar Viik [SMTP:[email protected]]
Sent: Wednesday, February 21, 2001 5:24 PM

Subject:kommentaaride autorioigused

Leidsin Delfit kasutades uue või varem kahesilmavahelejäänud diskleimeri, mis paistab olevat kõigi kommentaarilehtede ülaosas ning sisaldab järgnevat:

“Saates ja avaldades materjali Delfi koduleheküljel annate Te Delfile kõik autoriõigused eeltoodud materjali kasutamiseks. Saatjal ei ole õigust Delfi poolt materjali kasutamise eest esitada mingeid rahalisi nõudeid. Delfil on õigus reprodutseerida, levitada, avaldada ja esitada selliseid materjale lisades autori poolt materjali saatmisel avaldatud nime. Ühelgi kolmandal isikul ei ole õigust kasutada Delfi koduleheküljel avaldatud materjale ilma Delfi kirjaliku loata.”

Saan aru, et antud sõnumiga soovitakse kommenteerijatele öelda, et nende poolt kirjutatut on Delfi toimetajatel võimalus oma suva järele kasutada ning neil pole õigust selle suhtes kobiseda.

Soovitan sel juhul tekst ümber sõnastada, et tema sisu paremini oleks mõistetav ning võimalikud konfliktid Autoriõiguste Seadusega välistatud. Kindel oleks, kui teksti vaataks üle mõni autoriõigustele spetsialiseerunud jurist.

Mis hakkas mulle korvalseisjana kohe silma?

Näiteks —

Saates ja avaldades materjali Delfi kodulehekuljel annate Te Delfile koik autorioigused eeltoodud materjali kasutamiseks.

Sellele lausele oponeerib selgelt seaduse III peatükk

TEOSE LOOMISEL TEKKIVAD OIGUSED:
§ 11. Autorioiguse sisu
(1) Teose autoril tekib teose loomisega autorioigus sellele teosele. Autorioiguse sisu moodustavad isiklikud oigused ja varalised oigused.
(2) Autori isiklikud oigused on autori isikust lahutamatud ning ei ole uleantavad.
(3) Autori varalised oigused on uleantavad kas uksikute oigustena voi oiguste kogumina, kas tasu eest voi tasuta.
(4) Autori isiklike ja varaliste oiguste piiramine voib toimuda ainult kaesolevas seaduses ettenahtud juhtudel.

Seega EI OLE voimalik Delfil omada KOIKI autorioigusi. Isiklikke oigusi EI OLE voimalik ule votta ega ara anda ukspuha millisele lepingule alla kirjutades voi kirjutamata jattes.

Autorioigus ei teki mitte Delfile saatmise voi Delfis avaldamisega:

§ 7. Autorioiguse tekkemoment
(1) Autorioigus teosele tekib teose loomisega.
(2) Teos loetakse looduks hetkel, mil see on valjendatud mingis objektiivses, tajumist ja reprodutseerimist voi fikseerimist voimaldavas vormis.
(3) Autorioiguse tekkimiseks ning teostamiseks ei nouta teose registreerimist, deponeerimist voi muude formaalsuste taitmist. Avaldamise koha pealt voib autor valida muude hulgas ka Delfi:

§ 9. Avaldatud teosed
(2) Teos loetakse avaldatuks, kui see on salvestatud arvutisusteemi, mis on uldsusele avatud.

Autoriõigusi ei kitsenda migil juhul anonüümsus või pseudonüüm ning lisaks sellele on autoril ka mõningaid õigusi Delfi ees, näiteks nõuda oma kommentaari kasutamise lõpetamist:

§ 12. Isiklikud õigused
(1) Teose autoril on õigus:
1) esineda üldsuse ees teose loojana ja nõuda teose loomise fakti tunnustamist teose autorsuse seostamise teel tema isiku ja nimega teose mis tahes kasutamisel (õigus autorsusele);
2) otsustada, millisel viisil peab olema tähistatud autori nimi teose kasutamisel – kas autori kodanikunimega, autorimargiga, varjunimega (pseudonüümiga) või ilma nimeta (anonüümselt) (õigus autorinimele);
3) teha ise või lubada teha teistel isikutel teoses endas, tema pealkirjas (nimetuses) või autorinime tähistuses mis tahes muudatusi ning õigus vaidlustada ilma autori nõusolekuta tehtud muudatusi (õigus teose puutumatusele);
4) lubada lisada oma teosele teiste autorite teoseid (illustratsioone, eessõnasid, järelsõnasid, kommentaare, selgitusi, uusi osasid jms) (õigus teose lisadele);
5) vaidlustada mis tahes moonutusi ja teisi ebatapsusi teoses endas, selle pealkirjas voi autorinime tahistamises ning autorile voi tema teosele antud hinnanguid, mis kahjustavad autori au ja vaarikust (oigus autori au ja vaarikuse kaitsele);
6) otsustada, millal teos on valmis uldsusele esitamiseks (oigus teose avalikustamisele);
7) oma avalikustatud teost taiendada ja parandada (oigus teose taiendamisele);
8) nouda teose kasutamise lopetamist (oigus teos tagasi votta);
9) nouda oma autorinime korvaldamist kasutatavalt teoselt.

Jatan reprodutseerimise jms loigud vahele (vaadake meedia ja autorioiguste viiteid) ja puudutan veel korraks viimast lauset.

Uhelgi kolmandal isikul ei ole oigust kasutada Delfi kodulehekuljel avaldatud materjale ilma Delfi kirjaliku loata.

Koigil autoritel on vaaramatu oigus kasutada ilma Delfit sellest informeerimata enese loomingut tapselt sellisel viisil nagu nad ise tahavad.

Kõike kena,
Linnar

Postitatud rubriiki Arhiiv. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.